Rubriky
Taxi Brno

Magistrát města Brna v reakci na zvyšování cen pohoných hmot zvýšil maximálně možné ceny za taxi v Brně novou vyhláškou

Maximální ceny taxi v Brně jsou omezené novou vyhláškou. Magistrát po naléhání taxislužeb zvýšil maximální ceny jízdného klasickým taxikem přes taxametr objednané přes dispečink. Toto cenové omezení ovšem platí i pro alternativní taxislužby jako je Uber nebo Bolt, kdy konečná cena nesmí překročit maximální cenu.

Na aktuální maximálně možné ceny za taxi se můžete podívat zde. Úplné znění vyhlášky naleznete níže:

Nařízení č. 24/2022,

kterým se stanovují maximální ceny osobní taxislužby na území statutárního města Brna

Maximální ceny osobní taxislužby

 1. Maximální ceny osobní taxislužby (dále jen “taxislužba“) na území statutárního města Brna se stanovují takto:
 1. Maximální ceny pro přepravy vozidlem taxislužby
Nástupní sazbamax.60,- Kč
Jízdamax.36,- Kč/km
Stání vozidlamax.7,- Kč/min
 1. Maximální ceny pro přepravy vozidlem cestujícího (pozn. např při drink and drive)
Nástupní sazbamax.150,- Kč
Jízdamax.36,- Kč/km
Stání vozidlamax.7,- Kč/min
 1. Stanovené maximální ceny se nevztahují na taxislužbu provedenou vozidlem taxislužby na základě předem uzavřené písemné smlouvy o přepravě podle zvláštního právního předpisu1 a přepravu vozidlem cestujícího bez doprovodného vozidla podle předem uzavřené písemné smlouvy.

1 § 21 odst. 5 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Obecná ustanovení a věcné podmínky

 1. Pro účely regulace maximální cenou se za jízdu na území statutárního města Brna považuje jízda, která byla započata a ukončena na území statutárního města Brna. Takovou jízdou se rozumí i jízda, která bude částečně vedena i po komunikacích mimo území statutárního města Brna (např. po jeho obchvatech), započatá a ukončená na území statutárního města Brna.
 2. Maximální ceny v čl. 1 odst. 1 tohoto nařízení platí pro výkon taxislužby uskutečněné veškerými vozidly bez ohledu na počet přepravovaných osob.
 3. Maximální cena je cena konečná a není možno k ní připočítávat jakékoliv příplatky.
 4. Předem stanovená konečná cena přepravy nesmí být vyšší než cena při použití maximálních cen podle článku 1 odst. 1 tohoto nařízení. (pozn. toto určuje povinnost držet se vyhlášky i pro dopravce jako je uber, bolt nebo liftágo).
 5. Nástupní sazba podle článku 1 odst. 1 tohoto nařízení je účtována při zahájení přepravy a zahrnuje veškeré úhrady přímo či nepřímo související s přepravou kromě úhrady za jízdu a stání. Jedná se zejména o pronájem vozidla po dobu přepravy v případě přepravy vozidlem taxislužby, náklady na doprovodné vozidlo a jeho řidiče v případě přepravy vozidlem cestujícího, vystavení dokladu o přepravě1 nebo potvrzení o přepravě2, nápomoc při nástupu a výstupu zákazníka, naložení, přepravu a vyložení zavazadel a přístavné kilometry mezi místem započetí jízdy v zájmu cestujícího a místem zahájení přepravy.
 6. Stáním vozidla podle článku 1 odst. 1 tohoto nařízení se rozumí jednak provozní stání, jednak čekání na přání zákazníka. Provozní stání se účtuje automaticky při jízdě za použití taxametru při zastavení vozidla v důsledku aktuálního silničního provozu a při jízdě rychlostí nižší, než je přepínací rychlost (pozn. při nižších rychlostech se Vám účtuje i čas například v kolonách), podle zvláštního právního předpisu3. V případě předem stanovené konečné ceny přepravy je cena za provozní stání vozidla zahrnuta v ceně konečné. Za stání vozidla se nepovažuje stání v důsledku poruchy vozidla nebo jiné stání zaviněné řidičem.
 7. Maximálními cenami se rozumí ceny včetně daně z přidané hodnoty podle zvláštního právního předpisu4.
 8. Přeprava musí být vedena po trase s nejkratší vzdáleností mezi výchozím a cílovým místem přepravy nebo po trase, která je vzhledem k aktuálnímu silničnímu provozu pro cestujícího nejhospodárnější, nebo po trase, která byla se zákazníkem předem či během jízdy dohodnuta.

1 § 21 odst. 4 písm. g) a § 21 odst. 8 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

2 § 21 odst. 6 písm. c) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

3 Nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů

4 Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

A jak jsme na tom s cenami my.

My nepoužíváme dynamické rozvržení cen dle vytíženosti. Proto jsou naše služby taxi daleko nejlevnější. Uveďme si příklad:

Pokud objednáte jízdu moravského náměstí na hlavní nádraží bude Vás konečná cena za jízdu taxi u nás stát:

Maximální možná cena taxi by však byla:

60 (nástup) + 68,4 (za vzdálenost) = 129 Kč + účtování při pomalé jízdě

Uber tu stejnou trasu aktuálně nabízí za: 110 kč

Bolt tu stejnou trasu nabízí aktuálně: 110 Kč

Můžete si tedy vybrat 🙂